Skip to main content

Haut ass näischt méi wéi et war - eng Ressourcëwallis fir den Unterrecht

  • Véronique SCHONS

D’Kanner a déi Jonk brauchen am Moment, méi wéi soss, eis Ënnerstëtzung. Dofir hu mir eng Broschür mat Übungen ausgeschafft, fir de SchülerInnen hir Ängschten ofzeschwächen an hir Resilienz ze stäerken. Déi Übunge fir d'Fërderung vun der sozio-emotionaler Entwécklung kann een am Unterrecht an der Klass ausféieren.

Continue reading

Colloque 2020

  • Véronique SCHONS

Sämtliche Unterlagen (powerpoint und Videos) des Kolloquiums 2020 "SchülerInnen, die Systeme sprengen" sind ab sofort unter diesem Link abrufbar.

Tous les supports (powerpoint et vidéos) du colloque 2020 "les él´èves qui font exploser les systèmes" sont désormais disponibles sous ce lien.

Continue reading